vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Medzinárodný výbor pre pravidlá

1. Meno a zloženie

Názov inštitúcie je Medzinárodný výbor pre pravidlá (INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD). Tvoria ho futbalové asociácie Anglicka, Škótska, Írska a Walesu. Každá má po jednom platnom hlase. Rovnako FIFA , v zastúpení ostatných národných asociácií, má 4 platné hlasy.

2. Úlohy

Úlohou Medzinárodného výboru pre pravidlá je prejednávať navrhnuté zmeny v pravidlách hry a podobné problémy ovplyvňujúce asociačný futbal. Rozhodnutia sú prijímané na pravidelnom, každoročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá.

3. Zasadnutia Medzinárodného výboru pre pravidlá

Medzinárodný výbor sa schádza dvakrát do roka. Každoročné výročné zasadnutie sa uskutočňuje medzi 14. februárom a 14. marcom. Ďalšie zasadnutie sa uskutočňuje v mesiaci september alebo október, podľa dohody. Dátum a miesto obidvoch zasadnutí sa určuje na predchádzajúcom zasadnutí Medzinárodného výboru. V bežnom kalendárnom roku sa obe zasadnutia uskutočňujú na pôde tej istej členskej asociácie. Predsedá im vždy predstaviteľ hostiteľskej asociácie. Miesto konania zasadnutí sa pravidelne strieda medzi všetkými členskými asociáciami.

Výročné generálne zasadnutie

Na zasadnutí sa rozhoduje o navrhnutých zmenách v pravidlách hry a tiež o iných problémoch, ktoré ovplyvňujú asociačný futbal a spadajú do právomoci Medzinárodného výboru pre pravidlá.

Každoročné pracovné zasadnutie

Uskutočňuje v mesiaci september alebo október, podľa dohody. Rozhoduje o podnetoch, navrhnutých Medzinárodnému výboru, ale nemôže rozhodovať o zmene pravidiel hry.

4. Procedúry

Výročné generálne zasadnutie

Každá asociácia alebo konfederácia odovzdá písomne, do 1. decembra, sekretárovi hostiteľskej asociácie, odporúčania alebo návrhy zmien pravidiel hry, ďalej žiadosti o experimenty k pravidlám, prípadne aj iné témy na diskusiu, ktoré sa vytlačia a distribuujú najneskôr do 14. decembra. Akékoľvek zmeny v návrhoch musia byť písomne doručené sekretárovi hostiteľskej asociácie najneskôr do 14. januára, a tieto návrhy a zmeny sa distribuujú jednotlivým asociáciám do 1. februára.

Každoročná pracovné zasadnutie

Každá asociácia doručí písomne sekretárovi hostiteľskej asociácie najneskôr 4 týždne pred dátumom zasadnutia návrhy, požiadavky na experimenty ohľadne pravidiel hry a iné námety na diskusiu. Agenda a rozhodujúce dokumenty sa distribuujú všetkým členským asociáciám Medzinárodného výboru dva týždne pred zasadnutím. Každá konfederácia alebo iná národná asociácia môže písomne generálnemu sekretárovi FIFA doručiť návrhy, požiadavky alebo námety na diskusiu a to v dostatočnom časovom predstihu, aby ich mohla FIFA prípadne zaslať sekretárovi hostiteľskej asociácie najmenej 4 týždne pred zasadnutím.

5. Zápisnica

Zápisnicu zo zasadnutia zaznamená sekretárka hostiteľskej asociácie a uverejní sa v oficiálnej knihe zápisníc. Táto sa doručí asociácii, ktorá usporiada nasledujúce zasadnutie a to pred 1. februárom.

6. Hlasovacie práva

Zasadnutie sa neuskutoční, pokiaľ nie sú prítomné 4 asociácie, z ktorých jedna je FIFA. Členské asociácie majú po jednom platnom hlase, FIFA má štyri platné hlasy v mene všetkých pridružených členských národných asociácií. Aby prešiel nejaký návrh, musia ho podporiť aspoň tri štvrtiny prítomných a oprávnených hlasovať.

7. Zmeny pravidiel hry

V pravidlách hry nesmú nastať žiadne zmeny, pokiaľ s tým nesúhlasia aspoň tri štvrtiny prítomných a oprávnených hlasovať na každoročnej generálnej schôdzi Medzinárodného výboru pre pravidlá.

8. Mimoriadne zasadnutie

Pokiaľ hostiteľská asociácia obdrží písomnú žiadosť podpísanú FIFA alebo inými dvomi členskými asociáciami, spolu s kópiou návrhov na prerokovanie, zvolá mimoriadne zasadnutie Medzinárodného výboru. Takéto zasadnutia sa uskutočnia do 28 dní od doručenia žiadosti a asociácie tvoriace Medzinárodný výbor budú spolu s kópiami návrhov upovedomené 21 dní vopred.

9. Rozhodnutia Medzinárodného výboru

Pokiaľ sa nedohodlo inak, rozhodnutia uskutočnené na každoročnom pracovnom zasadnutí Medzinárodného výboru sa stanú platnými dňom schôdze. Rozhodnutia každoročného generálneho zasadnutia Medzinárodného výboru pre pravidlá ohľadne zmeny pravidiel hry sa stanú pre konfederácie a národné asociácie záväznými od 1. 7. bežného kalendárneho roku. Konfederácie alebo členské asociácie, ktorých sezóna sa nekončí pred 1.júlom, môžu začať tieto zmeny dodržiavať až od začiatku novej sezóny. Žiadne zmeny pravidiel hry nemožno uskutočniť, pokiaľ ich neschválil Medzinárodný výbor pre pravidlá.

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020