vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

štatút rozhodcu SFZ

Rozhodcu, ktorý je menovaný do súťaží príslušným futbalovým zväzom (FZ),  sa vo svojej činnosti riadi Stanovami FZ, rozhodnutiami výkonného výboru (VV) a z jeho poverenia najmä pokynmi Komisie rozhodcov (KR), ktorá ho priamo riadi.

 

1. Rozhodca je povinný rešpektovať predovšetkým tieto zásady:

1.1. Byť k dispozícii KR SFZ, príp. KR regionálneho alebo oblastného FZ podľa miesta bydliska. Ak nemôže funkciu vykonávať z vážnych dôvodov, musí sa včas písomne ospravedlniť.

1.2. Dôsledným uplatňovaním pravidiel futbalu a ďalších noriem vždy vytvárať rovnaké podmienky pre hráčov a činovníkov oboch zainteresovaných klubov.

1.3. O udalostiach súvisiacich s jeho činnosťou pravdivo, úplne a dochvíľne podávať informácie príslušným orgánom SFZ, príp. regionálneho alebo oblastného FZ.

1.4. Rešpektovať všetky rozhodnutia a pokyny orgánov SFZ, príp. regionálneho alebo oblastného FZ, nepolemizovať s nimi mimo oficiálnej pôdy FZ.

1.5. Permanentne sa pripravovať fyzicky a odborne, aby bol vždy schopný podať výkon, zodpovedajúci požiadavkám SFZ, príp. regionálneho alebo oblastného FZ.

1.6. Udržiavať svoj zdravotný stav na zodpovedajúcej úrovni. V prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré dočasne alebo dlhodobo prekážajú podať optimálny výkon, okamžite informovať KR SFZ, príp. KR regionálneho alebo oblastného FZ.

1.7. Konať a vystupovať na verejnosti i v súkromnom živote tak, aby nepoškodzoval dobré meno rozhodcovského stavu i svojho FZ.

1.8. Na požiadanie KR SFZ, príp. KR regionálneho alebo oblastného FZ, kvalifikovane poskytovať rady a skúsenosti z rozhodcovskej praxe.

1.9. Nevykonávať aktívnu funkcionársku a hráčsku činnosť v kluboch hrajúcich súťaže, v ktorých pôsobí ako rozhodca.

1.10. Nezúčastnovať sa priamo, ani nepriamo (prostredníctvom iných osôb) na tipovaní výsledkov súťaží riadených SFZ, príp. regionálnym alebo oblastným FZ, v ktorom pôsobí, v stávkových kanceláriách, ani inak.

1.11. Plniť požiadavky KR SFZ, príp. KR regionálneho alebo oblastného FZ, súvisiace s vyplňovaním písomností a účasťou na podujatiach poriadaných svojho FZ.

 

2. Rozhodca má právo:

2.1. Na požiadanie zástupcov tlače, rozhlasu a televízie vysvetliť svoje rozhodnutia s prihliadnutím na zásadu nevyjadrovať sa k prípadom, podliehajúcim následnému disciplinárnemu konaniu. Môže tak urobiť po stretnutí v civilnom oblečení, po uzavretí formalít, súvisiacich s vyplnením zápisu a po vykonanom hodnotení delegátom zväzu, s plnou zodpovednosťou za svoje výroky.
2.2. Žiadať od SFZ, príp. svojho regionálneho alebo oblastného FZ, súhlas na civilno-právne pokračovanie voči súkromnej osobe alebo inému právnemu subjektu v prípade vykonaného fyzického násilia alebo ochrany osobnosti v súvislosti s jeho činnosťou vo funkcii rozhodcu.

 

Nerešpektovanie Štatútu rozhodcu SFZ môže mať za následok sankcie v rozsahu od opatrení KR až po okamžité vyradenie z nominačných listín, prípadne zrušenie licencie rozhodcu.


 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020