vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Zmeny pravidiel futbalu

Zmeny pravidiel futbalu platné od 1. 7. 2015

(uverejnené v Úradnej správe SFZ zo dňa 4. 7. 2015, časť Komisia rozhodcov)

 

129. zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa konalo 28. februára 2015 v Belfaste. Zmeny a doplnky Pravidiel futbalu, schválené na tomto zasadnutí, sú uvedené nižšie. Podrobnosti z tohto zasadnutia sú prístupné aj na www.theifab.com .

Pravidlo 3 – Počet hráčov

Návrat vystriedaných hráčov

IFAB schválila využívanie návratu vystriedaných hráčov ustanovením, že je na rozhodnutí každej jednotlivej členskej asociácie toto realizovať a tiež rozhodnúť, na akej úrovni súťaže (alternácie sú zvýraznené červenou farbou).

Iné stretnutie (str. 17 originál, str. 10 slovenská tlačená verzia)

Návrat vystriedaných hráčov

Návrat vystriedaných hráčov je povolený len na najnižších úrovniach futbalu (grasroots/rekreačný futbal), s výhradou súhlasu príslušnej členskej asociácie.

a

Procedúra striedania (str. 18 originál, str. 10 slovenská tlačená verzia)

  • Vystriedaný hráč sa nesmie viac zúčastniť na hre, okrem prípadu, ak je návrat vystriedaných hráčov povolený.

Zdôvodnenie

Experiment s návratom vystriedaných hráčov, vykonávaný Futbalovou federáciou Anglicka a Škótskou futbalovou asociáciou v amatérskom a rekreačnom futbale, sa ukázal ako veľmi úspešný. Úroveň účasti hráčov sa výrazne zvýšila. Okrem toho sa zabránilo výpadkom v hráčskych kádroch tímov v polovici sezóny a tiež to pomohlo k návratu hráčov po zraneniach.

Pravidlo 4 – Výstroj hráčov

Elektronické a pozorovacie (sledovacie) systémy (EPTS – Electronic performance and tracking systems).

Používanie ETPS je v princípe schválené. Hoci využívanie EPTS preukázalo preventívne zdravotné výhody, ich dáta nemôžu byť využívané v reálnom čase, vo vnútri technickej zóny. Je potrebný ďalší výskum pre zhodnotenie (posúdenie) kvality rôznych systémov, využívania údajov, ako aj pre proces udeľovania licencie (alternácie sú zvýraznené červenou farbou).

Výstroj hráčov (str. 70 originál – Výklad PF a pokyny pre rozhodcov, str. 48 slovenská tlačená verzia)

Tam, kde sú elektronické a pozorovacie (sledovacie) systémy používané (s výhradou súhlasu členskej asociácie / príslušného organizátora súťaže):

  • Nesmú predstavovať žiadne nebezpečenstvo pre hráčov a/alebo rozhodcov;

  • Informácie a dáta prenesené z takýchto zariadení/systémov, nie je dovolené prijímať alebo používať (využívať) v priebehu stretnutia v technickej zóne.

Zdôvodnenie:

Veľa družstiev a hráčov v súčasnosti už používa (využíva) tieto zariadenia v tréningovom procese na kontrolu a zlepšenie ich výkonnosti. Následne bola vznesená požiadavka na IFAB, aby povolil hráčom používanie takýchto zariadení aj v samotných stretnutiach, s výhradou dvoch kritérií uvedených vyššie.

IFAB by chcel zdôrazniť, že zatiaľ čo povolenie používať EPTS bolo dané principiálne, finálne rozhodnutie používať EPTS alebo nie, je na príslušnej asociácii, lige alebo súťaži. Okrem toho, v spolupráci s FIFA, vznikol v súčasnej dobe Program kvality, založený s cieľom kategorizovať dostupné systémy a stanoviť kritériá kvality tak, aby zabezpečili, že údaje generované rôznymi systémami sú spoľahlivé a presné.

Termíny pre predkladanie a realizáciu zmien do Pravidiel futbalu.

Na svojom ostatnom zasadnutí IFAB jednohlasne súhlasil s tým, aby sa dátum na uvedenie zmien v Pravidlách futbalu zmenil z 1. júla na 1. jún, a to z dôvodov ich následnej aplikácie v akýchkoľvek turnajoch, konajúcich sa v mesiaci jún. Navyše bolo dohodnuté, že lehota na predloženie návrhov na IFAB poradnými komisiami/orgánmi, sa posúva z 1. decembra na 1. november tak, aby vznikol dostatok času a priestoru na ich zhodnotenie členmi IFAB pred nasledujúcim zasadnutím.

Rozhodnutia tohtoročného zasadnutia IFAB, ktoré sa týkajú zmien v Pravidlách futbalu, sú preto pre konfederácie a členské asociácie záväzné od 1. júna 2015. Konfederácie a členské asociácie, ktoré nekončia prebiehajúcu sezónu pred 1. júnom, smú oddialiť aplikáciu týchto zmien v Pravidlách futbalu v ich súťažiach na začiatok nasledujúcej sezóny.

Záverom chceme informovať, že tak ako v minulosti, každá asociácia obdrží niekoľko nových vydaní Pravidiel futbalu v samostatnej zásielke, spoločne s objednávkovým formulárom pre prípadné ďalšie kópie.

Informácia o dokončení reformy Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB).

Ako bolo prezentované počas 64. kongresu FIFA v Sao Paule 10. a 11.6.2014, Medzinárodný výbor pre pravidlá (IFAB) takmer 2 roky pracoval na komplexnej revízii jeho vnútornej organizácie, štruktúry a rozhodovacom procese, súvisiacom so zmenami Pravidiel futbalu tak, aby bol modernejší, demokratickejší a transparentnejší. Tento reformný proces bol úspešne zavŕšený na ustanovujúcom Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v Zürichu dňa 13.1.2014. Odvtedy krok za krokom prebiehajú práce na realizovaní týchto reforiem.

Napriek 128 rokov starej tradícii v zachovávaní zákonov Pravidiel futbalu a s tým spojeným konzervatívnym vnímaním výboru, IFAB neustále monitoruje vývoj hry a zavádza zmeny v Pravidlách futbalu, ak je to nevyhnutné, a to vždy s ohľadom na dôležitosť zachovania univerzálnosti futbalu. Jeho cieľom je, aby sa v tom pokračovalo aj v budúcnosti, so silnou podporou a zapojením celej futbalovej komunity.

Ako prvý krok IFAB vytvoril organizačný základ a zaregistroval sa ako nezávislý právny subjekt, podľa švajčiarskeho práva, s vlastnými stanovami a ústredím v Zürichu. Ďalej IFAB ustanovil Výkonný podporný úrad pre spravovanie a administrovanie IFAB. Tento bude hlavným kontaktným miestom pre prípadné otázky alebo návrhy. Akákoľvek korešpondencia, týkajúca sa IFAB alebo Pravidiel futbalu, by mala byť adresovaná na:

Medzinárodný výbor pre pravidlá (IFAB)
Výkonný podporný úrad (Executive Support Office)
Aurorastrasse 100
8032 Zürich
Switzerland
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Hlavnou zmenou, oproti bývalej štruktúre IFAB, je určite zavedenie dvoch nových poradných panelov, tzv. Futbalového poradného výboru (FAP – Football Advisory Panel) a Technického poradného výboru (TAP – Technical Advisory Panel). Zloženie týchto panelov reprezentuje celé futbalové spoločenstvo a prostredníctvom svojich stretnutí dvakrát do roka, bude poskytovať ďalšie pohľady a cenné skúsenosti pre rozhodovací proces. Tento dodatok k štruktúre IFAB, bol pre výbor veľmi dôležitý a po dvoch zasadnutiach v novembri 2014 a v apríli 2015, sa už ukázal byť veľkou oporou v konzultačnom procese.

S vývojom novej firemnej identity a webových stránok, plánujeme zviditeľniť IFAB a jeho prístupnosť v rámci futbalového spoločenstva. Čoskoro vznikne webstránka www.TheiFAB.com (v súčasnosti v IFAB sekcii na FIFA.com), ktorá nebude zahŕňať len viac informácií o Pravidlách futbalu a ich aplikáciách, ale bude ponúkať aj vzdelávacie materiály pre rozhodcov, trénerov, hráčov, fanúšikov, médiá a všetky ďalšie zainteresované strany. Samozrejme, táto platforma bude obsahovať aj všetky oficiálne dokumenty a informácie pre všetky asociácie a ligy.

Záverom informujeme, že vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa IFAB a Pravidiel futbalu, budete môcť priamo komunikovať s IFAB.

Tešíme sa na ďalšiu, užšiu budúcu spoluprácu a na neustále zlepšovanie hry (futbalu) a jej (jeho) pravidiel. Ďakujeme za pozornosť a prosíme, aby ste nás neváhali kontaktovať, ak máte nejaké otázky alebo informácie.

Výbor riaditeľov IFAB
Lukas Brud, sekretár

 

Zmeny pravidiel futbalu platné od 1. 7. 2014

(uverejnené v Úradnej správe SFZ zo dňa 28. 6. 2014, časť Komisia rozhodcov)

 

Obežník FIFA č. 1419. VV SFZ vzal na vedomie na svojom zasadnutí dňa 3.6.2014 v Bratislave.

Pravidlo 4 – Výstroj hráčov:

Doplnková výstroj (výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov), strana 47

Za tretí odsek je doplnený nasledujúci nový text (pričom odsek týkajúci sa „Šatka na hlave musí .....“ na strane 48 vypadáva z textu):

Pokrývka hlavy musí spĺňať nasledujúce podmienky

- musí byť čiernej farby alebo mať rovnakú základnú farbu ako dres (za predpokladu, že hráči rovnakého tímu majú oblečenú rovnakú farbu);

- musí byť zachovaný profesionálny vzhľad hráčskeho výstroja;

- nesmie byť pripevnená (pripojená) k dresu;

- nemá predstavovať žiadne nebezpečenstvo pre hráča, ktorý ju má oblečenú alebo pre iného hráča (napríklad otvárací/zatvárací mechanizmus okolo krku);

- nesmie mať žiadnu časť/i vyčnievajúci/e z povrchu (vyčnievajúce prvky)

Zdôvodnenie:

Po dvoch rokoch pilotného programu overovania bolo konštatované, že neexistuje žiadny náznak, prečo by nosenie pokrývky hlavy malo byť zakázané, ak sa dodržiavajú obmedzenia, ktoré boli definované v pilotnom návrhu. Okrem toho, futbalová komunita hráčov mužského pohlavia volala po potrebe povolenia nosenia pokrývky hlavy, pretože povolenie nosenia výslovne pre ženy bolo považované za diskriminačné.

Pravidlo 4 – Výstroj hráčov

Heslá alebo reklama na spodnej bielizni (rozhodnutie Medzinárodného výboru (IFAB), Rozhodnutie 1, strana 13

Nový text a znenie tohto Rozhodnutia 1:

Základná povinná výstroj

Základná povinná výstroj nesmie obsahovať žiadne politické, náboženské alebo osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia. Družstvo, ktorého hráč bude mať na základnej povinnej výstroji politické, náboženské alebo osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, bude potrestané organizátorom súťaže alebo FIFA.

Spodná bielizeň

Hráči nesmú na svojej spodnej bielizni odhaľovať politické, náboženské, osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, alebo reklamu inú ako logo výrobcu. Hráč/družstvo, ktorého hráč odhalí na spodnej bielizni politické, náboženské, osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, alebo reklamu inú ako logo výrobcu, bude potrestaný/é organizátorom súťaže alebo FIFA.

Zdôvodnenie:

V súčasnej dobe sa to, čo hráč môže odhaliť na ľubovoľnej časti základnej povinnej výstroji líši od toho, čo môže odhaliť na spodnej bielizni, t.j. nemôže odhaliť osobné vyhlásenia alebo zobrazenia na jeho vonkajšej časti dresu, ale môže na jeho spodnej bielizni. Tento pozmeňovací návrh sa snaží načrtnúť konzistentný prístup k obom častiam výstroja, a to jednak k dresu ako aj ku všetkým typom spodnej bielizne. Táto zmena tiež umožní zaviesť lepšiu a zrozumiteľnejšiu štruktúru tejto časti pravidla 4, t.j. rozdelenie na časť týkajúcu sa základnej povinnej výstroje a na časť týkajúcu sa spodnej bielizne.

Zavedenie zmien do praxe:

Rozhodnutia tohto pravidelného výročného zasadnutia IFAB sú záväzné pre konfederácie a členské asociácie od 1. júna 2014. Avšak, konfederácie alebo členské asociácie, ktorých súťaže nekončia 1. júna, môžu odložiť zavedenie týchto zmien v ich súťažiach do začiatku nového súťažného ročníka.

Použitie kamier a/alebo mikrofóny rozhodcov pre účely vysielania

Okrem vyššie uvedených zmien, v mene IFAB, by sme vás tiež radi informovali o jeho postoji k využívaniu audio a video z mikrofónov a/alebo kamier, ktoré majú rozhodcovia počas zápasov na sebe. Vzhľadom na množstvo incidentov, pri ktorých využívajú rozhodcovia buď mikrofóny a/alebo kamery, bola táto téma daná do pozornosti IFAB k diskusii na jeho poslednom výročnom obchodnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24.10.2013. Zatiaľ čo IFAB chápe záujem televíznych spoločností poskytovať divákom ďalší (iný) pohľad na hru (či už prostredníctvom audio/videa), jasným výsledkom rokovania na tomto zasadnutí bolo to, že tieto zariadenia nie sú povolené, a to predovšetkým preto, že nahrávky vysielané televíznymi spoločnosťami by mohli poškodiť dôveryhodnosť a integritu rozhodcov, obzvlášť v kritických situáciách. Hlavným dôvodom prečo rozhodcovské komunikačné systémy sú v súčasnej dobe zakódované a nie verejne vysielané je ten, že majú umožniť rozhodcovským tímom rýchlo a otvorene komunikovať medzi sebou. Pri takejto verejnej komunikácii by boli rozhodcovia nútení zvážiť verejný dopad svojich slov predtým, než by vôbec niečo povedali, a to by obmedzovalo ich schopnosť fungovať ako tím.

Ďalej by sme chceli upozorniť na to, že treba vziať do úvahy aj právne dôsledky použitia záznamov konverzácie medzi rozhodcom, asistentom rozhodcu a prípadnými ďalšími rozhodcami v priebehu zápasu. Ak majú byť takéto konverzácie zaznamenávané, pravdepodobne by malo byť ich využívanie zvážené v disciplinárnom konaní, čo by potom malo mať významný vplyv na spôsob, akým sú tieto konania vedené (t. j. okrem iného, rozhodca by mal skontrolovať svoju správu a uistiť sa, či korešponduje s nahrávkami (záznamom), a to by malo za následok značný administratívny dopad pre rozhodcov, ako aj ďalšie zainteresované subjekty a pod.). Hoci chápeme, že Pravidlá futbalu detailne neopisujú vybavenie/výstroj rozhodcov (hoci to môže byť v blízkej budúcnosti zahrnuté do Pravidiel futbalu), chceli by sme zopakovať, že takéto dodatočné vybavenie v tomto okamihu nie je dovolené.

 

Zmeny pravidiel futbalu platné od 1. 7. 2013

(uverejnené v Úradnej správe SFZ zo dňa 6. 7. 2013, časť Komisia rozhodcov)

 

Na 127. Výročnom všeobecnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá (International Football Association Board - IFAB), ktoré sa uskutočnilo v Edinburghu (Škótsko) dňa 2.3.2013, sa schválili nasledujúce zmeny v Pravidlách futbalu:

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry – výklad pravidiel futbalu.
Zo strany FIFA boli na diskusiu predložené návrhy pre úpravu výkladu textu pravidla 11, týkajúce sa „ovplyvnenia súpera/snahy získať výhodu zo svojho postavenia“. V súvislosti s Pravidlom 11 – Hráč mimo hry, výklad pravidla, sa uplatňujú nasledujúce definície:
Súčasné znenie (…) „Ovplyvňuje hru“ znamená, že hráč v postavení mimo hry s loptou zahrá alebo sa jej dotkne potom, čo mu ju prihral alebo sa jej dotkol jeho spoluhráč. „Ovplyvňuje súpera“ znamená, že hráč v postavení mimo hry prekáža súperovi v pohybe alebo nedá súperovi možnosť hrať s loptou tým, že mu jasne bráni vo výhľade, či pohybe alebo sa snaží svojím pohybom, či gestami, hráča súpera oklamať, prípadne rušiť. „Snaží sa získať zo svojho postavenia výhodu“ znamená, že hráč, ktorý bol predtým v postavení mimo hry, hrá s loptou, keď sa k nemu odrazí od bránkovej žrde, brvna, či rohovej zástavky alebo hrá s loptou, ktorá sa k nemu odrazí od hráča súpera.
Nové znenie (…) „Ovplyvňuje hru“ znamená, že hráč v postavení mimo hry s loptou zahrá alebo sa jej dotkne potom, čo mu ju prihral alebo sa jej dotkol jeho spoluhráč. „Ovplyvňuje súpera“ znamená, že hráč v postavení mimo hry prekáža súperovi v hraní s loptou alebo možnosti s ňou hrať tým, že mu jasne bráni vo výhľade alebo napáda súpera v súboji o loptu. „Snaží sa získať zo svojho postavenia výhodu“ znamená, že hráč, ktorý bol predtým v postavení mimo hry, hrá s loptou
a) ktorá sa k nemu odrazí od bránkovej žrde, bránkového brvna alebo je tečovaná súperom. 
b) ktorá sa k nemu odrazí, je tečovaná alebo je zahraná pri obrannom zákroku súpera 
Hráč v postavení mimo hry prijímajúci loptu od súpera, ktorý ju úmyselne zahral, sa nepovažuje za získanie výhody z tohto postavenia.
Zdôvodnenie: Súčasné názvoslovie vyvolávalo mnoho diskusií a nedávalo dostatočný priestor pre výklad znenia tohto pravidla. Nový text je viac aktuálny najmä, čo a týka zápasových situácií a bude eliminovať nejasnosti, ktoré sa týkajú významu slov odraziť alebo tečovať, keď je lopta úmyselne zahraná súperom.

Ďalšie rozhodnutia Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB)

Technológia na bránkovej čiare (predložené zo strany FIFA)
Bolo rozhodnuté, že organizátor súťaže môže rozhodnúť o použití technológie na bránkovej čiare v jeho súťažiach. Bolo jednohlasne dohodnuté, že ak je na štadióne dostupné zariadenie (technológia na bránkovej čiare), nemalo by byť výhodou pre ktorýkoľvek tím.

Pomocní rozhodcovia
Ako bolo schválené na predchádzajúcom každoročnom obchodnom stretnutí v októbri 2012, nový text týkajúci sa pomocných rozhodcov (cirkulár č. 1322 z 25.10.2012) bude zapracovaný do tlačenej verzie Pravidiel futbalu 2013/2014.

 

Zmeny pravidiel futbalu platné od 1. 7. 2012

(uverejnené v Úradnej správe SFZ zo dňa 30. 6. 2012, časť Komisia rozhodcov)

 

Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2012 (schválené VV SFZ dňa 26.6.2012): 126. zasadnutie každoročnej schôdze Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa uskutočnilo 3. marca 2012 v Surrey (Anglicko). Na tejto schôdzi boli schválené zmeny v Pravidlách futbalu a rôzne inštrukcie a pokyny tak, ako sú uvedené nižšie.

1. Pravidlo 1 - Hracia plocha
Výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov - Komerčné (obchodné) reklamy - Doterajší text: Komerčné (obchodné) reklamy majú byť umiestnené najmenej 1 meter od čiar ohraničujúcich hraciu plochu.
Nový text: Reklamy na zemi majú byť umiestnené najmenej 1 meter od čiar ohraničujúcich hraciu plochu. Zvislé (vertikálne) reklamy majú byť umiestnené najmenej:
1) 1 m od postranných čiar
2) v rovnakej vzdialenosti od bránkovej čiary ako je hĺbka bránkovej siete
3) 1 m od bránkovej siete

2. Pravidlo 3 – Počet hráčov
Nový text: 
Ak náhradník pred začiatkom stretnutia vstúpi na hraciu plochu namiesto hráča uvedeného v základnej zostave a rozhodca nie je o tejto zmene informovaný:
a) Rozhodca umožní náhradníkovi pokračovať v stretnutí
b) Nevyvodí žiadnu disciplinárnu sankciu voči náhradníkovi
c) Počet náhradníkov tohto družstva nie je zredukovaný
d) Rozhodca oznámi udalosť príslušnému riadiacemu orgánu

3. Pravidlo 4 – Výstroj hráčov
Súčasný text: Štulpne
Nový text: štulpne - ak je na štulpniach zvonku aplikovaný tejp alebo podobný materiál, musí mať rovnakú farbu ako časť použitej štulpne

4. Pravidlo 8 – Začiatok hry a nadväzovanie na hru
Súčasný text: Porušenia pravidiel a sankcie - Vhadzovanie rozhodcovskej lopty sa opakuje: (…)
Nový text: - Porušenia pravidiel a sankcie - Vhadzovanie rozhodcovskej lopty sa opakuje: (...). Ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky: a) priamo z rozhodcovskej lopty a je dosiahnutý gól do súperovej bránky, na hru sa nadväzuje kopom od bránky, b) priamo z rozhodcovskej lopty a je dosiahnutý gól do vlastnej bránky, na hru sa nadväzuje kopom z rohu v prospech súperovho družstva

5. Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie
Výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov – Disciplinárne sankcie
Súčasný text: Disciplinárne sankcie - Existujú situácie, ak hráč úmyselne zahrá loptu rukou a je vyžadované napomenutie hráča ŽK za nešportové správanie. Napríklad vtedy, ak hráč úmyselne a očividne zahrá loptu rukou, aby tým zabránil súperovi k získaniu lopty
Nový text: Disciplinárne sankcie - Existujú situácie, ak hráč úmyselne zahrá loptu rukou a je vyžadované napomenutie hráča ŽK za nešportové správanie. Napríklad vtedy, ak hráč úmyselne zahrá loptu rukou, aby tým zabránil súperovi k získaniu lopty.

Ďalšie rozhodnutia medzinárodného výboru pre pravidlá

1. Náhradní asistenti rozhodcov
Bolo zobrané na vedomie, že finálna spätná väzba o experimente s náhradnými asistentmi rozhodcov bola dodaná 31.05.2012. Ďalej budú vzaté do úvahy analýzy na finálovom turnaji UEFA EURO 2012 a závery budú prezentované na špeciálnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) dňa 5.7.2012.

2. Technológia na bránkovej čiare
Členovia IFAB schválili odporúčanie dvoch spoločností – Hawk-Eye a Goal/Ref/Fraunhofer - pre vývojové testovanie v druhej fáze.

3. FIFA pracovná skupina pre futbal 2014
Súčasný text: Iné zariadenie (...) - Používanie rádio komunikačných systémov medzi hráčmi a/alebo členmi realizačného tímu nie je dovolené.
Nový text: Iné zariadenie (...) - Používanie elektronických komunikačných systémov medzi hráčmi a/alebo členmi realizačného tímu nie je dovolené.

4. Rozplývajúci sa (miznúci) spray
FIFA informovala členov tohto experimentu počas CONMEBOL´s 2011 Copa América. Bolo vysvetlené, že súhlas pre experimentálne použitie miznúceho spreja pre určenie predpísanej vzdialenosti obranného múra 9,15 m bol daný Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB) dňa 5.3.2011 pre CONMEBOL počas Copa América 2011 a počas iných súťaží. Detailnú správu CONMEBOL dostali FIFA a IFAB v októbri 2011 a boli v nej uvedené dosiahnuté výsledky. Hlavné ciele:
1. Efektívny výsledok rešpektovania a dodržiavania existujúcich pravidiel týkajúcich sa vzdialenosti 9,15 m medzi obranným múrom a loptou
2. Zníženie premárneného hracieho času zvýšením jednoznačnosti pozícií hráčov a predpísanej vzdialenosti
3. Miznúci sprej je nová pomôcka, ktorá bude životne dôležitým faktorom pre férovú hru, ktorá zabraňuje konfrontáciám medzi hráčmi a rozhodcami pri určovaní korektných pozícií
4. Na základe jej nízkej predajnej ceny môže byť miznúci sprej nadobudnutý všetkými profesionálnymi a amatérskymi ligami. Členovia súhlasili, že použitie takéhoto spreju by malo byť umožnené a malo by byť na rozhodnutí každej asociácie, či zrealizuje jeho použitie.

5. Pravidlo 4 – Výstroj hráčov
Členovia schválili princíp nosenia šatky na hlave. Vzhľadom k tomuto schválenému princípu požiadali Zdravotnú komisiu FIFA o analýzu ich bezpečnosti pred definitívnym schválením na zasadnutí 5. júla.

6. Smernice FIFA pre MS v Brazílii – kvalifikačná fáza
Bolo vysvetlené, že predpisy pre MS 2014 v Brazílii stanovujú: „V zápise o stretnutí môže byť uvedených 23 hráčov (11 hráčov a 12 náhradníkov). Prvých 11 menovaných je základná zostava, ďalších 12 sú náhradníci (predpisy, strana 23). Avšak Pravidlá futbalu (Pravidlo 3) povoľujú nominovať maximálne 7 náhradníkov (Pravidlá futbalu, strana 17). FIFA preto retroaktívne hľadala možnosti povolenia (oprávnenia) pre zmenu v súčasných predpisoch a umožnenie nominovať 12 náhradníkov. Pravidlá futbalu by preto mali byť pozmenené nasledovne:
Súčasný text: Oficiálne súťaže - V akýchkoľvek súťažiach organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií alebo členských asociácií môžu byť v stretnutí nasadení do hry 3 náhradníci. Pravidlá súťaže musia stanoviť, koľko náhradníkov môže byť nominovaných na zápas, od 3 do maximálne 7.
Nový text: Oficiálne súťaže - V akýchkoľvek súťažiach organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií alebo členských asociácií môžu byť v stretnutí nasadení do hry 3 náhradníci. Pravidlá súťaže musia stanoviť, koľko náhradníkov môže byť nominovaných na zápas, od 3 do maximálne 12.

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020