vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 12: Zakázaná hra a nešportové správanie

Zakázaná hra a nešportové správanie sa trestajú nasledovným spôsobom:

 

Priamy voľný kop

Rozhodca nariadi priamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného z nasledujúcich siedmych priestupkov, pričom je považovaný rozhodcom za nedbanlivý, bezohľadný alebo vykonaný neprimeranou silou:
- kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera
- podrazí alebo sa pokúsi podraziť súpera
- skočí na súpera
- vrazí do súpera
- udrie alebo sa pokúsi udrieť súpera
- sotí súpera
- pri odoberaní lopty nedovolene zasiahne telo súpera, skôr ako zahrá loptou.
Rozhodca tiež nariadi priamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného z nasledujúcich troch priestupkov:
- drží súpera
- pľuvne súpera
- hrá úmyselne rukou (s výnimkou brankára vo vlastnom pokutovom území).
Priamy voľný kop je vykonaný z miesta, kde došlo k priestupku (v súlade s pravidlom 13).

 

Pokutový kop

Rozhodca nariadi pokutový kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného z vyššie uvedených priestupkov vo vlastnom pokutovom území bez ohľadu na to, kde bola v tej chvíli lopta, ale za predpokladu, že bola v hre.

 

Nepriamy voľný kop

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech súperovho družstva, ak sa brankár vo vlastnom pokutovom území dopustí jedného z nasledujúcich štyroch priestupkov:
- loptu má vo svojich rukách pod kontrolou viac ako 6 sekúnd predtým, ako sa jej zbavil
- dotkne sa lopty rukami znova potom, ako sa jej zbavil, ale predtým, ako sa jej dotkol iný hráč
- dotkne sa lopty rukami potom, čo mu ju spoluhráč úmyselne prihrá časťou nohy od členka nižšie
- dotkne sa lopty rukami potom, čo mu ju spoluhráč vhodí priamo z vhadzovania.
Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč podľa jeho názoru:
- hrá nebezpečným spôsobom
- bráni súperovi v hre
- bráni brankárovi v zbavení sa lopty v čase, keď ju má v rukách pod kontrolou
- sa dopúšťa iného priestupku, za ktorý rozhodca hráča po prerušení hry napomína alebo vylučuje a tento priestupok nie je predtým uvedený v pravidle 12.
Nepriamy voľný kop je nariadený z miesta, kde sa priestupok stal (v súlade s pravidlom 13).

 

Osobné tresty

Na napomínanie hráča, náhradníka a vystriedaného hráča sa používa žltá karta.
Na vylúčenie hráča, náhradníka a vystriedaného hráča sa používa červená karta.
Červenú a žltú kartu smie rozhodca ukázať len hráčovi, náhradníkovi alebo vystriedanému hráčovi.
Rozhodca má právo udeliť osobný trest od momentu, keď vstúpi na hraciu plochu pri nástupe,
až pokiaľ neopustí hraciu plochu po ukončení stretnutia.
Hráč, ktorý sa dopustí priestupku na napomenutie alebo vylúčenie na hracej ploche alebo mimo nej voči súperovi, spoluhráčovi, rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo inej osobe, bude potrestaný podľa povahy priestupku.

 

Napomínanie

Rozhodca hráča napomenie žltou kartou, keď sa dopustí jedného z nasledovných siedmych priestupkov:
- správa sa nešportovo
- slovami alebo gestami vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu
- sústavne porušuje pravidlá futbalu
- zdržuje opätovné začatie hry
- nedodržuje požadovanú vzdialenosť pri zahrávaní kopu z rohu, voľného kopu alebo pri vhadzovaní
- bez súhlasu rozhodcu vstúpi alebo sa vráti na hraciu plochu
- bez súhlasu rozhodcu úmyselne opustí hraciu plochu.
Rozhodca napomenie náhradníka alebo vystriedaného hráča, keď sa dopustí jedného z nasledovných priestupkov:
- správa sa nešportovo
- slovami alebo gestami vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu
- zdržuje opätovné začatie hry.

 

Vylúčenie

Rozhodca vylúči hráča, náhradníka alebo vystriedaného hráča, keď sa dopustí jedného z nasledovných siedmych priestupkov:
- hrá surovo
- dopustí sa násilia alebo sa správa hrubo nešportovo
- opľuje súpera alebo inú osobu
- zmarí súperovmu družstvu dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že zahrá úmyselne rukou (netýka sa to brankára vo vlastnom pokutovom území)
- zmarí súperovmu družstvu vyloženú gólovú príležitosť tým, že sa dopustí priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop
- použije pohoršujúce, urážlivé alebo hanlivé výroky alebo gestá
- je napomínaný po druhýkrát v tom istom stretnutí.
Vylúčený hráč, náhradník alebo vystriedaný hráč musí opustiť blízke okolie hracej plochy a technickú zónu.

 

Tézy k Pravidlu 12

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020