vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 13: Voľné kopy

Druhy voľných kopov

Voľné kopy rozdeľujeme na priame a nepriame.

 

Priamy voľný kop

Z priameho voľného kopu je možné dosiahnuť gól len do súperovej bránky. Ak sa lopta z priameho voľného kopu dostane priamo do vlastnej bránky družstva, ktoré voľný kop vykonalo, je nariadený kop z rohu v prospech súperovho družstva.

 

Nepriamy voľný kop

Rozhodca pri nariadení nepriameho voľného kopu zdvihne ruku nad hlavu. Drží ju zdvihnutú až
dovtedy, kým sa po jeho vykonaní hráčom nedotkne lopty iný hráč, prípadne kým nie je lopta mimo hry.
Po vykonaní nepriameho voľného kopu môže byť gól uznaný len vtedy, ak sa lopty dotkne predtým, ako sa dostala do bránky, iný hráč.
Ak sa lopta zo správne vykonaného nepriameho voľného kopu dostane priamo do súperovej bránky, rozhodca nariadi kop od bránky.
Ak sa lopta zo správne vykonaného nepriameho voľného kopu dostane do vlastnej bránky, rozhodca nariadi kop z rohu.

 

Procedúra vykonania voľných kopov

Pri zahrávaní priameho alebo nepriameho voľného kopu musí byť lopta bez pohybu. Lopty sa môže hráč, ktorý ho vykonal, dotknúť znova len, ak sa jej už dotkol iný hráč.

Voľný kop vo vnútri pokutového územia

Ak brániace družstvo zahráva priamy alebo nepriamy voľný kop zo svojho pokutového územia, musia byť splnené nasledovné podmienky:
- všetci hráči súpera musia byť vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty
- všetci hráči súpera sa musia zdržiavať mimo pokutového územia, až pokiaľ lopta nie je v hre
- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a priamo opustí pokutové územie
- voľný kop nariadený v bránkovom území sa môže vykonať z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri
bránkového územia.
Ak útočiace družstvo zahráva nepriamy voľný kop v súperovom pokutovom území, musia byť
splnené nasledovné podmienky:
- všetci hráči súpera musia byť najmenej 9,15 m od lopty až dovtedy, kým lopta nie je v hre s výnimkou, keď stoja na vlastnej bránkovej čiare v priestore bránky
- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe
- nepriamy voľný kop nariadený v bránkovom území sa musí vykonať na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou, a to z miesta, ktoré je najbližšie k miestu priestupku.

Voľný kop mimo pokutového územia

Ak družstvo zahráva voľný kop mimo pokutového územia, musia byť splnené nasledovné podmienky:
- všetci hráči súpera musia byť vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty, až pokým nie je v hre
- lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe
- voľný kop sa zahráva z miesta, kde sa stal priestupok.

Sankcie za porušenie pravidla

Ak je zahraný voľný kop a súper je bližšie k lopte, ako je vyžadovaná vzdialenosť, voľný sa opakuje.
Ak je voľný kop vykonaný brániacim družstvom z vlastného pokutového územia a lopta neopustila priamo pokutové územie, voľný kop sa opakuje.

 

Voľný kop vykonávaný iným hráčom ako brankárom

Ak v čase, keď je lopta v hre, hráč vykonávajúci voľný kop sa lopty dotkne opäť skôr (okrem zahrania lopty rukami), ako sa jej dotkol iný hráč :
- v prospech súpera je nariadený nepriamy voľný kop, ktorý sa vykoná z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13).
Ak v čase, keď je lopta v hre, hráč vykonávajúci voľný kop zahrá úmyselne rukami skôr, ako sa jej dotkol iný hráč:
- v prospech súpera je nariadený priamy voľný kop, ktorý sa vykoná z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13)
- v prospech súpera je nariadený pokutový kop, ak sa stal priestupok vo vnútri vlastného pokutového územia.

 

Voľný kop vykonávaný brankárom

Ak v čase, keď je lopta v hre, sa brankár dotkne lopty opäť (okrem zahrania rukami) skôr, ako sa jej dotkol iný hráč:
- v prospech súpera je nariadený nepriamy voľný kop z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13)
Ak v čase, keď je lopta v hre, brankár zahrá úmyselne s loptou rukami, skôr ako sa jej dotkol iný hráč:
- je nariadený priamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku, ak sa stal mimo pokutového územia brankára (v súlade s pravidlom 13)
- je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku, ak sa stal v pokutovom území brankára (v súlade s pravidlom 13).

 

Tézy k Pravidlu 13

 

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020