vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 3: Počet hráčov

 Počet hráčov

V stretnutí môže hrať za každé družstvo najviac 11 hráčov, pričom jeden z nich musí byť brankárom. Hra sa nemôže začať, ak ktorékoľvek družstvo pozostáva z menšieho počtu hráčov ako 7.


Počet náhradníkov
Oficiálne súťaže
V stretnutiach organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií alebo národných zväzov môžu byť nasadení do hry v každom družstve najviac 3 náhradníci. Pravidlá každej súťaže stanovujú, koľko náhradníkov môže byť na stretnutie nominovaných. Tento počet sa môže pohybovať od 3 (minimum) do 7 (maximum) hráčov.
Iné stretnutia

V priateľských medzištátnych stretnutiach „A“ družstiev môže byť v družstve nasadených do hry najviac 6 náhradníkov.
Vo všetkých ostatných stretnutiach môže byť aj väčší počet striedaní, ak sa družstvá na maximálnom počte striedaní dohodnú vopred a rozhodca je o tom informovaný pred začiatkom stretnutia.
Ak rozhodca nie je pred stretnutím informovaný alebo sa družstvá nedohodli na maximálnom počte striedaní, nie je povolený väčší počet striedaní za družstvo ako 6.

Všetky stretnutia

Vo všetkých stretnutiach musia byť mená náhradníkov oznámené rozhodcovi pred stretnutím. Žiaden náhradník, ktorého meno nebolo oznámené rozhodcovi pred stretnutím, nemôže byť nasadený do hry.

 

Procedúra striedania hráčov

Vystriedanie hráča náhradníkom musí spĺňať nasledovné podmienky:
- rozhodca musí byť o zamýšľanom striedaní vopred informovaný
- náhradník môže vstúpiť na hraciu plochu len potom, ak ju striedaný hráč opustil a náhradník
dostane na to pokyn od rozhodcu
- náhradník smie vstúpiť na hraciu plochu len v priestore stredovej čiary v čase, keď je hra prerušená
- striedanie je ukončené vstupom náhradníka na hraciu plochu
- od tohto momentu sa náhradník stáva hráčom a striedaný hráč sa stáva vystriedaným hráčom
- vystriedaný hráč sa nesmie viac zúčastniť na hre
- všetci náhradníci podliehajú autorite a právomoci rozhodcu, bez ohľadu na to, či boli nasadení do hry alebo nie.


Výmena brankára s hráčom

Ktorýkoľvek hráč z poľa si môže s brankárom vymeniť miesto za predpokladu, ak je rozhodca o tom informovaný pred výmenou a táto sa uskutoční v prerušenej hre.

 

Sankcie za porušenie pravidla

Ak náhradník alebo vystriedaný hráč vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu:
- rozhodca preruší hru (hoci nie ihneď, ak taký hráč neovplyvňuje hru v danom okamihu)
- rozhodca hráča napomenie za nešportové správanie a vykáže ho z hracej plochy
- ak bola hra prerušená z tohto dôvodu, pokračuje sa v nej nepriamym voľným kopom v prospech súpera z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry (v súlade s pravidlom 13).
Ak si hráč vymení miesto s brankárom bez súhlasu rozhodcu v priebehu hry, rozhodca hru z tohto dôvodu neprerušuje, ale pri najbližšom prerušení hry napomenie hráčov, ktorých sa to týka.
Pri každom inom porušení tohto pravidla je hráč, ktorý sa previnil napomenutý. Na hru sa potom nadväzuje nepriamym voľným kopom v prospech súpera z miesta, kde sa nachádzala lopta v čase prerušenia hry (v súlade s pravidlom 13).

 

Vylúčení hráči a náhradníci

Hráč, ktorý bol vylúčený pred úvodným výkopom, môže byť nahradený iba hráčom zo zoznamu náhradníkov.
Náhradník, ktorý bol vylúčený pred úvodným výkopom alebo aj potom, ako sa hra začala, nesmie byť nahradený v zozname náhradníkov v zápise rozhodcu iným hráčom.

 

Tézy k Pravidlu 3

 

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020