vybevenie futbalového rozhodcu

Prázdny košík
MENU

Pravidlo č. 5: Rozhodca

 

Na každé stretnutie musí byť určený rozhodca. V jeho právomoci je uplatňovanie pravidiel futbalu vo vzťahu k zápasu, na ktorý bol delegovaný.

 

Právomoci a povinnosti
Rozhodca:

- dbá, aby sa dodržiavali pravidlá futbalu
- riadi stretnutie v spolupráci s asistentmi rozhodcu, prípadne aj s náhradným rozhodcom
- rozhoduje, či lopty určené na hru, zodpovedajú požiadavkám pravidla 2
- dbá o to, aby výstroj hráčov zodpovedala požiadavkám pravidla 4
- meria čas a robí si poznámky o priebehu stretnutia
- neobmedzene uplatňuje právomoc kedykoľvek prerušiť hru, pozastaviť ju alebo aj ukončiť
- preruší hru, ak je hráč podľa jeho názoru vážne zranený. V takom prípade nechá hráča odniesť z hracej plochy na ošetrenie a potom dá pokyn na pokračovanie v hre. Ošetrený hráč sa môže vrátiť do hry až potom, keď sa hra znova začala
- ak je hráč, podľa jeho názoru, len ľahko zranený, nechá pokračovať v hre, pokiaľ lopta nie je mimo hry
- dbá na to, aby hráč s krvácajúcim poranením opustil hraciu plochu. Môže sa znova zúčastniť na hre až vtedy, keď sa krvácanie zastaví a poranenie sa riadne ošetrí
- neprerušuje hru, ak družstvo, proti ktorému bol spáchaný priestupok, získa výhodu v hre. Ak vidí, že výhoda nemala v tomto čase predpokladaný výsledok, potrestá pôvodné porušenie pravidiel
- potrestá ťažší priestupok, ak sa hráč dopustí v rovnakom čase viac ako jedného priestupku
- potrestá osobným trestom hráča, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa v súlade s pravidlami futbalu napomína alebo vylučuje z hry. Nie je jeho povinnosťou potrestať hráča ihneď, ale musí tak urobiť pri najbližšom prerušení hry
- vykoná akciu voči členom realizačného tímu, ktorí sa nesprávajú zodpovedajúcim spôsobom a smie, na základe jeho právomocí, vykázať ich z hracej plochy do priestoru vyhradeného pre divákov
- v prípadoch, ktoré sám nevidel, postupuje podľa informácií kvalifikovaných asistentov rozhodcov
- dbá na to, aby na hraciu plochu nevstúpila neoprávnená osoba
- dáva pokyn na pokračovanie hry po každom jej prerušení
- poskytuje príslušným riadiacim orgánom zápis o stretnutí s popisom disciplinárnych sankcií hráčov, členov realizačných tímov, prípadne ďalších incidentov, ktoré sa udiali pred, počas alebo po stretnutí.

 

Rozhodnutia rozhodcu

Rozhodnutia rozhodcu o skutočnostiach súvisiacich s hrou, vrátane výsledku stretnutia, sú konečné. Platí to aj v prípadoch, kedy rozhodca rozhodol, či bol alebo nebol dosiahnutý gól.
Rozhodca smie odvolať svoje pôvodné rozhodnutie na základe vlastného uváženia, po informácii od asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu, ale len pokiaľ sa hra znovu nezačala, prípadne kým stretnutie ešte nebolo ukončené.

 

Rozhodnutia Medzinárodného výboru (IFAB)

 

Rozhodnutie 1

Rozhodca (asistent rozhodcu alebo aj náhradný rozhodca) nie je zodpovedný za:
- ľubovoľné zranenie, ktoré utrpí hráč, funkcionár alebo divák
- poškodenie majetku akéhokoľvek druhu
- za škody iného druhu, ktoré utrpel jednotlivec, klub, asociácia, či iná organizácia.
Platí to i vtedy, ak sú alebo by mohli byť spôsobené jeho rozhodnutím (v zmysle pravidiel a zaužívaných postupov), nevyhnutným pre udržanie kontroly nad hladkým priebehom stretnutia.

Príklady takýchto rozhodnutí:

- stav hracej plochy, či jej okolia, prípadne poveternostné podmienky sú také, že umožňujú, alebo neumožňujú uskutočniť stretnutie
- predčasné ukončenie stretnutia z ľubovoľného dôvodu
- rozhodnutie týkajúce sa primeraného vybavenia hracej plochy a lopty používanej k stretnutiu
- prerušenie alebo neprerušenie stretnutia z dôvodu zasahovania divákov do priebehu hry alebo akýkoľvek problém v priestoroch pre divákov
- prerušenie alebo neprerušenie hry z dôvodu potreby odnesenia zraneného hráča na ošetrenie
mimo hracej plochy
- rozhodnutie požiadať, aby bol zranený hráč odnesený z hracej plochy na ošetrenie
- dovolenie alebo nedovolenie hráčovi nastúpiť v určitom oblečení alebo výstroji
- rozhodnutie (ak to vyplýva z jeho kompetencie) dovoliť alebo nedovoliť určitej osobe, skupine, usporiadateľom, pracovníkom bezpečnosti, fotografom alebo iným zástupcom médií, zdržiavať sa v blízkosti hracej plochy
- ďalšie rozhodnutia, ktoré môže urobiť v súlade s pravidlami futbalu alebo povinnosťami podľa smerníc FIFA, konfederácie, či národného zväzu, do ktorého kompetencie stretnutie patrí.

 

Rozhodnutie 2

Na turnajoch alebo súťažiach, kde je nominovaný aj náhradný rozhodca, musia byť jeho kompetencie a úlohy v súlade so smernicami, schválenými Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB) a sú obsiahnuté v tejto publikácii. 

 

Tézy k Pravidlu 5

Kontakty

Email: sudi@sudi.sk

Tel.: +421 948 411 476

Partneri

Porovnanie cien na Pricemania.sk

tovar

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

Novinky na email

Vyrobené 2010 - 2020